Vrijwilligers

De rechten en plichten van de vrijwilliger

Elke vrijwilliger die in onze club vrijwilligerswerk verricht valt onder de wetgeving van de vrijwilliger van 3 juli 2005, van kracht sinds augustus 2006.

Elke club heeft naar de vrijwilliger toe een informatieplicht en wij verkiezen u deze informatie zo transparant mogelijk aan te bieden via onze website.

Vrijwilligerswerk moet per definitie onbezoldigd zijn, hier houdt de sociale inspectie toezicht. Uiteraard kan een vereniging vermijden dat een vrijwilliger 'verlies' lijdt. Zo kan onze club (wij zijn hier niet wettelijk toe verplicht) een onkostenvergoeding* voorzien om de kosten van de vrijwilliger in het kader van het vrijwilligerswerk te dekken. 

Ook zijn wij wettelijk verplicht als organisatie om een register bij te houden én een verzekering BA af te sluiten voor onze vrijwilligers.

 

* De onkostenvergoeding

  • Reëel
  • Forfaitair

Reële onkostenvergoeding

De onkosten worden slechts terugbetaald indien de realiteit en het bedrag kunnen gestaafd worden met stukken voor de gemaakte onkosten. Voor verplaatsingsonkosten zijn onderhevig aan een wettelijk maximum per km. Reële onkosten kunnen onbeperkt ingediend worden.

Forfaitaire onkostenvergoeding

In 2016 mag die niet meer bedragen dan € 32,71 per dag en € 1308,38 per jaar per persoon, voor alle vrijwilligerswerk in welke vereniging dan ook samen. De bedragen zijn geïndexeerd en mogen niet naar boven worden afgerond. Bovendien is een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met bovenop een terugbetaling van de reële vervoerskosten mogelijk, dit voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. De club dient een vrijwilligersregister bij te houden van zij die forfaitair wensen te werken. Er moeten geen onkostenstukken worden binnengebracht tenzij voor km-vergoeding.

Voldoet men aan wetgeving en bij forfait aan opgegeven maxima, dan is geen aangifte voor de belastingen verschuldigd.

Beide vergoedingssystemen mogen door onze club worden gebruikt naargelang de afspraak met de vrijwilliger.

Een vrijwilliger die in één of meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht, mag niet van beide systemen genieten: indien zijn kosten worden vergoed, is zijn eerste keuze bindend voor alle organisaties waar hij vrijwilligerswerk verricht dat jaar.

Jaarlijks dient een vrijwilliger ons een verklaring te bezorgen over welk vergoedingssysteem hij of zij dat fiscaal jaar wenst te hanteren.

De meest nauwkeurige informatie vindt u steeds via Vlaanderen.